Salgs- og leveringsbetingelser af bestillingsopgaver

A. TILBUD OG AFTALE
A.1 - Tilbud er bindende for ZeeShop/MediePrint ApS i 14 dage fra den angivne dato der står i tilbuddet.
A.2 - Har kunden anmodet om at få udarbejdet skitser / layout, rentegning, tekstforslag, renskrivning, prøvetryk m.m. er ZeeShop/MediePrint ApS berettiget til at få dette arbejde betalt.
A.3 - Aftalen er indgået, når ZeeShop/MediePrint ApS har modtaget kundens accept. I tilfælde af at kunden ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftalen indgået når ZeeShop/MediePrint ApS har afgivet en ordrebekræftigelse af bestillingen.
A.4 - Når kunden booker en tid, vil der kunne blive opkrævet et depositum. Depositummet bliver fratrukket den endelige pris, når opgaven er fuldført.
Skulle det ske at kunden aflyser eller udebliver den booket tid, vil depositummet ikke blive tilbagebetalt.
Hvis kunden på et senere tidspunkt ønsker at booke en ny tid, vil der blive opkrævet et nyt depositum.
Remove Background from Image – remove.bg
B. PRIS
B.1 - Alle priser er i DKK. Der vil blive oplyst pris både ekskl. moms og inkl. moms.
B.2 - Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for det angivne tilbud eller ordrebekræftigelse, gældende niveau for lønninger, materialepriser, valutakurser og øvrige omkostninger.
B.2.1 - Skulle der i tiden frem til leverancens gennemførelse være indtrådt stigninger, f.eks lønninger, materialepriser, valutakurser eller i øvrige omkostninger, er ZeeShop/MediePrint ApS berettiget til at regulere prisen hvis prisstigningen kan dokumenteres.
B.2.2 - Skulle der i tiden frem til leverancens gennemførelse være indtrådt prisfald i lønninger, materialepriser eller i øvrige omkostninger er kunden berettiget til at kræve prisen reguleret hvis prisfaldet kan dokumenteres.
B.3 - Ud over den tilbudte eller aftalte pris er ZeeShop/MediePrint ApS berettiget til at kræve betaling for følgende:
B.3.1 - Arbejde som følge af at det grundmateriale som kunden har givet ZeeShop/MediePrint ApS, viser sig at være ufuldstændig eller mangelfuld.
B.3.2 - Overarbejde eller andre foranstaltninger som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.
B.4 - Alle for levering er beregnet fra ZeeShops/MediePrint ApS adresse. Omkostninger til transport som går udover pladsens grænser og transportforsikring, betales af kunden ud over den aftalte pris.
B.5 - Gavekort er gyldig i 3 år fra udstedelsesdatoen.
B.6 - Ønsker kunden at ZeeShop/MediePrint ApS skal opbevare færdig arbejde eller ejendom i en kortere eller længere periode, betales et vederlag udover den aftalte pris.
Remove Background from Image – remove.bg
C. LEVERING
C.1 - Leveringen finder sted på den aftalte tid mellem kunden og ZeeShop/MediePrint ApS, medmindre forsinkelser som beskrevet i C.2 forekommer. Er der ikke aftalt en levering, finder leveringen sted, når ZeeShop/MediePrint ApS's arbejde er færdigt.
C.2 - Hvis forsinkelsen skyldes enten punkt. H.1 eller H.2 eller grundet kundens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvor der efter omstændighederne vurderes rimelig.
C.3 - Leveringsstedet er ZeeShops/MediePrint ApS adresse. Al forsendelse sker for kundens regning og risiko. ZeeShop/MediePrint ApS er forpligtet til efter kundens ønske og for dennes regning at tegne en transportforsikring.
Remove Background from Image – remove.bg
D. BETALING
D.1 - Medmindre andet er aftalt, skal alle ordre/opgaver betales netto kontant ved levering.
D.2 - ZeeShop/MediePrint ApS kan kræve hel eller delvist betaling for en opgave, inden opgavens start.
D.3 - Ved misligeholdelse af kundens betalingsforpligtelser, fremsendes 2 rykker med tilhørende rykkergebyrer. Bliver betalingen stadig ikke gennemført sendes sagen til inkasso efter 21 dage.
D.4 - Er kunden årsag til at en aftale ikke kan gennemføres gentagende gange, er ZeeShop/MediePrint ApS berettiget til delvis fakturering.
Remove Background from Image – remove.bg
E. EJENDOMSRET, OPHAVSRET M.V.
E.1 - ZeeShops/MediePrint ApS skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l. tilhører ZeeShop/MediePrint ApS og må ikke uden godkendelse overlades til tredje mand.
E.2 - Hvad ZeeShop /MediePrint ApShar tilvejebragt til brug for leverancen såsom forarbejder, reproduktion- og trykmedia, værktøj m.m. er ZeeShops/MediePrint ApS ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse, kræves leveret. Dette gælder uanset, om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.
E.3 - ZeeShop ejer alle produkter, leveringer og leverancer, indtil fuld betaling for leverancen er modtaget. Ved manglende betaling, er ZeeShop/MediePrint ApS berettiget til at tilbagekalde det leverede på kundens regning.
Remove Background from Image – remove.bg
F. FORSINKELSE
F.1 - Forekommer der forsinkelse, er kunden med det af C.2 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen såfremt kunden samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at leveringen sker på nøjagtig bestemt tid.
Remove Background from Image – remove.bg
G. MANGLER/REKLAMATIONER
G.1 - ZeeShop/MediePrint ApS har intet ansvar for fejl, som kunden ikke har rettet i korrektur/layout eller prøvetryk.
G.2 - Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
G.3 - Ved evt. mangel eller reklamation, er kunden pligter til senest 10 dage at oplyse dette. Undlades reklamation, eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgang til at gøre retten gældende. ZeeShop/MediePrint ApS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
G.4 - Samtlige garantier på bildekorationer, bilindpakninger, skilte m.m. frafalder ved ejerskifte.
G.5 - Reklamationer og mangler udbedres altid på ZeeShop/MediePrint ApS's adresse medmindre andet aftales.
Remove Background from Image – remove.bg
H. ANSVAR
H.1 - I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af mangler ved det leverede, har ZeeShop/MediePrint ApS intet ansvar i tilfælde hvor forsinkelsen eller manglen skyldes arbejdskonflikter af enhver art og enhver omstændighed som ZeeShop/MediePrint ApS ikke er herre over, såsom vandskade, brand, krig, naturkatastrofer, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, beslaglæggelse, rekvirering, oprør, strejke, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, restriktioner på drivkraft, Alm. vareknaphed, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.
H.2 - Forsinkelse eller mangelfuld levering er omfattet af den H.1 omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de nævnte omstændigheder i H.1
H.3 - I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede, hæfter ZeeShop/MediePrint ApS ikke for kundens driftstab, tab tab som følge af kundens retsforhold overfor tredjemand.
H.4 - I tilfælde af at et leveret produkt volder skade, er ZeeShop/MediePrint ApS kun ansvarlig hvor det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl fra vores side, som ikke burde have været afværget ved kundens kontrol af de leverede produkter.
ZeeShop/MediePrint ApS er dog aldrig ansvarlig for skade, som voldes på kundens ellers andres produktion på ting, i hvis fremstilling af disse produkter indgår, medmindre der kan vises dokumentation, at der fra ZeeShop/MediePrint ApS's side er handlet med grov uagtsomhed. ZeeShop hæfter aldrig for driftstab, avance tab og andet indirekte tab. I tilfælde af at ZeeShop bliver pålagt ansvar som rækker ud over de fastsatte grænser for ZeeShop/MediePrint ApS's ansvar, er kunden pligtig til at holde ZeeShop/MediePrint ApS skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.
Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol, som behandler spørgsmålet om ZeeShop/MediePrint ApS's ansvar for produkter leveret til kunden.
H.5 - ZeeShop/MediePrint ApS har ingen ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, som kan være underkastet tredjemands rettigheder.
Pådrager ZeeShop/MediePrint ApS sig ansvar overfor tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden ZeeShop/MediePrint ApS skadesløs for et sådan ansvar.
Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge for samme domstol, som behandler spørgsmålet om ZeeShop/MediePrint ApS's ansvar over for tredjemand.
H.6 - ZeeShop/MediePrint ApS påtager sig intet ansvar for tab eller beskadige ejendom som f.eks. originaler, materialer og lignende som ikke er ZeeShop/MediePrint ApS's, men som er overladt af kunden med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejde som ZeeShop/MediePrint ApS har udført, jfr. B.5.
ZeeShop/MediePrint ApS er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres at tabet eller skaden skyldes grov uagtsom adfærd afvist af ZeeShop/MediePrint ApS eller ZeeShop/MediePrint ApS's medarbejdere. Kunden skal selv sørge for forsikring af genstanden mod skade og undergang.
Remove Background from Image – remove.bg
I. UNDERLEVERANDØRER
ZeeShop/MediePrint ApS er berettiget til helt eller delvis at lade arbejdet blive udført af en underleverandør.
Remove Background from Image – remove.bg
J. GENERELT
I det omfang hvor andet ikke fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, finder Lov nr. 102 af 6. april 1906 om køb anvendelse.